KunstFietsRoute Castricum 2024 op 1 en 2 juni

  Stuur ons een bericht

  De spelregels

  Deelnemen aan de Kunstfietsroute (KFR)

  Reglement KFR Castricum

  De KFR wordt jaarlijks het eerste weekend van juni gehouden. Vanaf half mei tot half juni is er een centrale expositie met werk van de deelnemers. Er zijn maximaal 25 stops binnen de grenzen van Castricum/Bakkum. Elke stop is gekoppeld aan een of meer deelnemers. Aan de deelname zijn voorwaarden verbonden. De werkgroep KFR houdt in de gaten of door elke deelnemer/stop aan die voorwaarden wordt voldaan. Deadline inschrijving 16 februari.
  N.B.: Nieuwe deelnemers worden toegelaten na beoordeling van hun werk door de werkgroep KFR.

  Voorwaarden inschrijving KFR
  • Deadline digitale inschrijving 16 februari.
  • Inschrijving middels drie afzonderlijke e-mails.


  De eerste twee e-mails naar KFR-Castricum@outlook.com 

  • 1ste mail: het volledig ingevulde inschrijfformulier; 

  • 2e mail: 1 foto per stop t.b.v. de folder in de bijlage geen PDF!, minimaal 2MB en maximaal 5MB);


  De derde mail is ten behoeve van de website en andere digitale uitingen en dient gestuurd te worden naar het mailadres van webbeheer; info.facebook.website.kfr@gmail.com 


  • 3e mail: 1 foto per deelnemer van de betreffende stop in goede kwaliteit, geen PDF, voor de website www.kunstfietsroutecastricum.nl en tekst over je werk in Word (max. 100 woorden per persoon en niet in de IK-vorm) in de bijlage. 

  NB. Bij meerdere exposanten op één stop informatie a.u.b. bundelen en gezamenlijk aanleveren. Als het versturen van foto’s problemen oplevert kunnen die ook via WeTransfer gemaild worden.

  Inschrijfgeld:

  Per stop t/m 2 deelnemers : € 60,-

  Bij meer dan 2 deelnemers € 90,- per stop .

  Het verschuldigde bedrag voor 16 februari  overmaken.

  NB het bankrekeningnummer is

  NL03RABO0199315892 t.n.v. Marcel Kos o.v.v. KunstFietsRoute


  Als de naam van de rekeninghouder afwijkt van de naam bovenaan dit formulier verzoeken wij je duidelijk de naam van de deelnemer(s) te vermelden in de omschrijving.

  LET OP: Je inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld + alle gevraagde informatie voor de folder en website voor 16 februari  ontvangen en door de werkgroep een bevestiging akkoord deelname is verstuurd.
  Deelnemer:

  Als deelnemer wordt aangemerkt diegene die heeft ingeschreven volgens de daartoe geldende procedure.
  Bij inschrijving moet de deelnemer 18 jaar of ouder zijn.

  De deelnemer verstrekt de gevraagde gegevens aan de organisatie. De deelnemer is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens. De deelnemer staat ervoor in dat hij/zij gerechtigd is het ontwerp ter deelname aan de KunstFietsRoute Castricum in te sturen en vermeldt, als de inzender niet zelf de maker is, ook de naam van de daadwerkelijke maker van het kunstwerk. De organisatie heeft ter zake geen onderzoeksplicht.

  De deelnemer aan de KunstFietsRoute Castricum, staat ervoor in dat hij/ zij met de deelnemende kunstwerken geen inbreuk maakt op enig recht van derden. De KunstFietsRoute Castricum aanvaard geen enkele aansprakelijkheid in deze. De deelnemer vrijwaart de KunstFietsRoute Castricum voor aanspraken van derden ter zake.

  Kunstwerken dienen origineel te zijn en niet één op één overgenomen te worden van een andere (bekende) kunstenaar. Mocht dit gedeeltelijk wel zo zijn of is er een eigen interpretatie aangegeven, dan wordt dit bij het kunstwerk en bij de inschrijving vermeld. De deelnemer zorgt, dat bij expositie van het kunstwerk, heel duidelijk aangegeven staat, dat het gaat om een werk dat voortkomt uit een werk van een andere kunstenaar met naam en toenaam van de oorspronkelijke kunstenaar.

  Als de deelnemer gebruik maakt van een foto of foto’s of (film)materiaal van anderen om aan het kunstwerk te komen, dan moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

  • De foto of het materiaal moet vrij zijn van copyright.
  • De foto of materiaal is gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.  Ballotage commissie:

  Elk opgegeven deelnemer zal (digitaal) worden beoordeeld door de ballotage commissie van de KunstFietsRoute Castricum.  De organisatie kan een afspraak maken om het werk in levenden lijve te beoordelen. De deelnemer dient hieraan mee te werken.

  Het oordeel van de ballotage commissie van de KunstFietsRoute van Castricum is te allen tijde bindend.

  Elk kunstwerk dat niet voldoet aan de in het Reglement genoemde voorwaarden wordt uitgesloten van deelname.

  De deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen werk zowel bij de centrale expositie, alsmede tijdens het weekend van de KunstFietsRoute. De KunstFietsRoute Castricum stelt zich niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de kunstwerken.